Elektryk z uprawnieniami

Wykonawstwo usług elektrycznych najlepiej zlecić certyfikowanemu elektrykowi z uprawnieniami. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są oczywiście pozytywne opinie klientów. Zawodowi elektrycy posiadają obowiązkowo uprawnienia elektryczne oraz licencje, potwierdzające wiedzę i umiejętności świadczenia usług w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów zabezpieczeń. 

Świadectwo kwalifikacyjne SEP Nr 045/E/925/08

Świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oddział w Białymstoku. Uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym do 1 kW dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kW aparatura kontrolno–pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Data ważności świadectwa: 21.11.2013 r.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Nr 0011749


Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydawana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Upoważnia do wykonywania czynności o których mowa w rozporządzeniu (art. 3 pkt. 2 i art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia – Dz.U.Nr 114, poz. 740).

Uprawnienia budowlane, wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

Wszystkie wykonywane przez nas prace elektryczne nadzoruje kierownik budowy, tj. magister inżynier elektryk, który posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Jest on upoważniony do:
  • kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne
  • sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000m3
Comments