Pomiary elektryczne

Regularne, okresowe badania kontrolne instalacji elektrycznej to bezpieczeństwo Twoje, bliskich Ci osób, pracowników a także mienia. My pomożemy Ci zadbać, aby Twoja elektryka była bezpieczna i w pełni funkcjonalna. Posiadamy atestowane mierniki i doświadczenie w wykonawstwie pomiarów elektrycznych.

Potrzebujesz pomiary elektryczne dla Państwowej Inspekcji Pracy lub do ubezpieczenia? Kliknij!

Jako wyspecjalizowana firma prowadzimy pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy firmy Sonel oraz świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do wykonywania zawodu elektryka w zakresie eksploatacji i kontrolno-pomiarowym. Aby zapewnić najwyższą jakość i wierność wyników pomiarów elektrycznych, nasze mierniki są wzorcowane, posiadają aktualną homologację.

Badania i pomiary elektryczne należy wykonywać w ściśle określonych okresach czasu. Nie sprowadzają się one jedynie do pomiarów specjalistycznymi miernikami. Ważnym elementem badań instalacji są oględziny. Dlatego podczas wykonywania pomiarów skrupulatnie oglądamy całą instalację, każdy jej punkt. Nie należy zapominać, iż badania instalacji elektrycznej to nie tylko pomiary, ale również i oględziny. Regularne pomiary i oględziny instalacji oraz urządzeń elektrycznych pozwalają zachować bezpieczeństwo obsługi, poprawić komfort pracy i użytkowania oraz przedłużają żywotność urządzeń.

Badania okresowe i odbiorcze instalacji i urządzeń elektrycznych

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 • pomiary impedancji pętli zwarcia

 • pomiary rezystancji izolacji

 • pomiary uziemień i rezystywności gruntu

 • pomiary natężenia oświetlenia - pomiary luksometryczne

 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych

 • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Wykonujemy również pomiary elektryczne do ubezpieczenia.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie to stwierdza czy spełniona jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - ocena dwustopniowa: TAK / NIE. Oprócz oględzin, podstawą badania, jest sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia instalacji elektrycznej w wymaganym czasie. W tym celu trzeba wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia badanego obwodu elektrycznego.

W instalacjach zabezpieczonych dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym, wykonuje się pomiary parametrów tych wyłączników, tj. sprawdzany jest czas zadziałania oraz prąd upływowy, który spowodował wyłączenie.

W instalacjach bez wyłącznika różnicowoprądowego, wykonuje się jedynie pomiary impedancji pętli zwarcia dla każdego obwodu oraz analizę rodzajów zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych w instalacji elektrycznej.

Warunkiem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej jest zapewnienie samoczynnego wyłączenia zasilania w wymaganym czasie. Wymaganie to spełnia się poprzez:

 1. dobre uziemienie przewodu PE lub PEN

 2. prawidłowy dobór wyłączników nadmiarowo-prądowych (czyli tzw. "bezpieczników") dla instalacji

 3. w instalacji pracującej w układzie sieciowym TN-S lub TN-C-S zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego

Pomiary rezystancji izolacji

Są to pomiary sprawdzające w jakim stanie znajduje się izolacja przewodów i kabli elektrycznych. Mierzony jest parametr zwany rezystancją izolacji. Im większa jego wartość, tym lepiej. Niskie wartości, poniżej normy (dla instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym izolacji do 500V norma to 1MΩ*) oznaczają, iż może nastąpić przebicie izolacji. Taki przewód stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Należy go niezwłocznie wymienić.

* poprzednia dopuszczalna wartość to 0,5MΩ, wymaganie to zostało podwyższone przez normę PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie


Zły stan izolacji przewodów jest najczęstszą przyczyną powstawania zwarć. Prąd zwarciowy dąży do nieskończoności (jest bardzo duży), a wydzielana energia powoduje iskrzenie, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do pożaru.


Pomiary impedancji pętli zwarcia

Jeden z najważniejszych pomiarów elektrycznych. Mierzona jest impedancja drogi, którą płynie prąd w obwodzie. Wynik pomiaru wykorzystywany jest przy określaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji czy urządzenia z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi. Wartość ta powinna być jak najniższa, zgodna ze stosownymi wzorami dla każdego układu sieci.

Pomiar impedancji pętli zwarcia w układzie sieci TN-S (gdzie impedancja ma skończona wartość) informuje jednocześnie o ciągłości przewodów ochronnych.

Pomiary uziemień i rezystywności gruntu

Jakość uziemienia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i poprawne działanie instalacji elektrycznej. Wartość rezystancji uziemienia powinna być możliwie najniższa, nie przekraczająca normy. Pomiary rezystywności gruntu (czyli jakości pod względem elektrycznym) warto wykonać przed przystąpieniem (zleceniem) do budowy uziomu. Znajomość przewodności elektrycznej gruntu pozwala dobrze zaprojektować i wykonać uziemienie, a często zoptymalizować koszty inwestycji.

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

Miernik rezystancji izolacji

Razem z pomiarem rezystancji przewodów i uziemień, badanie ciągłości przewodów służy do określenia jakości połączeń i ogólnego stanu elementów, kabli i przewodów elektrycznych. Badanie to jest szczególnie ważne w instalacjach i obiektach, gdzie zastosowano ochronę przed porażeniami i uszkodzeniem urządzeń poprzez połączenia wyrównawcze miejscowe nieuziemione.

Pomiary natężenia oświetlenia - pomiary luksometryczne

W zasadzie natężenie oświetlenia nie jest wielkością elektryczną, a fotometryczną. Jednak jakość i ilość światła wysyłanego przez źródło, bezpośrednio zależy od wielkości elektrycznych, takich jak np. jakości napięcia. Wykonywane są one często np. na zlecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przez fachowego elektryka, który posiada wzorcowany przyrząd - luksomierz. Pomiary natężenia oświetlenia stwierdzają jaki jest poziom oświetlenia (czyli "na ile jest widno") na placach, boiskach sportowych, drogach, halach, w biurach, klasach lekcyjnych, gabinetach, korytarzach. Uzyskane wyniki porównuje się z projektem oświetlenia i zaleceniami podanymi w odpowiednim akcie normalizacyjnym (dla wnętrz jest to Polska Norma PN-EN 12464-1 z grudnia 2012 r. "Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach"). Dobre oświetlenie to podstawa w miejscu pracy, ale i przy wypoczynku. Warto sprawdzić czy w danym miejscu oświetlenie jest zgodne z wymaganiami dla zdrowej i przyjaznej pracy, tak, aby nie męczył i nie psuł się wzrok. Pomiary luksometryczne wykonuje się zazwyczaj przed oddaniem obiektu do użytku lub po remoncie czy wymianie oświetlenia. Warto zadbać o zdrowie swoje, swoich pracowników, a przyjazne oświetlenie to nie tylko dobry wzrok, ale i gwarancja skutecznej i efektywnej pracy, nauki, wypoczynku.

Pomiary wyłączników różnicowoprądowych

Jest to badanie elementów instalacji elektrycznej odpowiedzialnych za natychmiastowe wyłączenie zasilania. Próbie poddawane są dwa parametry:

 1. czas zadziałania wyłącznika

 2. prąd, który spowoduje wyłączenie.

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy (potocznie tzw. różnicówka) należy raz w miesiącu przetestować. Test ten nie jest skomplikowany i może go wykonać właściwie każda odpowiedzialna osoba. Służy do tego przycisk "Test" umieszczony na wyłączniku (zazwyczaj ma żółty kolor). Jeżeli wyłącznik działa poprawnie, naciśnięcie przycisku "Test" spowoduje wyłączenie zasilania w wymaganym czasie. Po zakończeniu testu należy włączyć wyłącznik.

Czasokresy badań i pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze należy wykonywać nie tylko ze względu na wymogi instytucji, o których mowa niżej, ale również w trosce o swoje bezpieczeństwo. Czasokresy badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych uzależnione są od warunków środowiskowych. Zgodnie z Ustawą z dn. 7-go lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156):

"badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochrony przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych".

wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy P304
Czasokresy pomiarów urząd... instalacji elektrycznych

ZL1 - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób

ZL2 - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

ZL3 - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia TEO, zakłady karne i inne podobne.

Protokoły z pomiarów elektrycznych

Wyniki pomiarów zestawione są w protokole z pomiarów. Dokument ten jest dowodem przeprowadzenia pomiarów. Ponadto stwierdza zgodność / niezgodność parametrów instalacji elektrycznej z normami w tym zakresie. Protokół z pomiarów z wynikiem pozytywnym (potwierdzający sprawność i bezpieczeństwo instalacji i urządzeń elektrycznych) wymagany jest przez następujące instytucje:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe

 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego (odbiór budowlany)

 • Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej, np. PGE Dystrybucja S.A. (w formie "oświadczenia wykonawcy instalacji elektrycznej")

 • Straż Pożarna (przy odbiorze i dopuszczeniu obiektu / pomieszczenia do eksploatacji)

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 • Państwowa Inspekcja Pracy

Pomiary instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

od 300 zł

Około 1 - 2 dni

Montaż instalacji elektrycznej, antenowej TV/SAT, alarmowej, sterowania rolet. Przed położeniem tynków rozprowadzenie przewodów, osadzanie puszek pod gniazda i łączniki oświetlenia, osadzenie tablicy elektrycznej, wykonanie uziemienia ochronnego oraz przyłącza elektrycznego zasilającego dom.

Pomiary instalacji elektrycznej w biurze

od 300 zł

Około 1 dzień

Montaż instalacji elektrycznej, antenowej TV/SAT, alarmowej, sterowania rolet. Przed położeniem tynków rozprowadzenie przewodów, osadzanie puszek pod gniazda i łączniki oświetlenia, osadzenie tablicy elektrycznej, wykonanie uziemienia ochronnego oraz przyłącza elektrycznego zasilającego dom.